Strojové učení – poznámky

Základní poznámky ke strojovému učení, převážně z knihy Mastering Java Machine Learning

Základní terminologie

 • features – vstupy
 • label / target – výstup
 • typy dat
  • kategorický, jmenovitý – seznam hodnot (modrá, žlutá, zelená, …)
  • spojité, číselné – konkrétní hodnoty (např. teplota)
  • řadové (malé, střední, velké)
 • vzorky dat (Sampling)
  • Uniform random sampling – (Prostý náhodný výběr) (pro všechny prvky z celku stejná šance vybrání)
  • Stratified random sampling – (Stratifikovaný výběr) – data můžou být kategorizována, rozdělení dat do těchto kategorií, kategorie jsou proporcionální; spíše se budou lišit kategorie mezi sebou než data v nich
  • Cluster sampling – (Skupinový výběr) – zkoumaná data rozdělena do skupin, které se mezi sebou příliš neliší, rozdíl bude spíše uvnitř; náhodně se vyberou skupiny a zkoumají se data uvnitř
  • Systematic sampling – (Systematický výběr) – pokud je v datech patrné nějaké „řazení“, např. abecední, lze začít z náhodného prvku s konstantním přeskakováním na další v řadě
 • Model evaluation metrics – vyhodnocovací modely, pro různé typy učení – různé modely vyhodnocovnání

Typy učení

 • Učení s učitelem (Supervised learning)
  • druhy úloh
   • klasifikace – kategorická data, rozdělování vstupních dat do tříd
   • regrese – číselná data, odhadování číselné hodnoty podle vstupu (např. určení nejlepší ceny)
 • Učení bez učitele (Unsupervised learning) – nejsou dané výstupy (labels)
  • druhy úloh
   • clustering
   • manifold learning
   • outliner detection
 • Kombinace, částečně s učitelem (Semi-supervised learning) – pokud je jen část vstupních dat se známým výstupem
 • Graph mining – reprezentace získaných dat do grafové struktury
 • Probabilistic graph modeling and inferencing – pravděpodobnostní model, kde graf znázorňuje podmíněnou strukturu závislostí mezi náhodnými proměnnými, příkladem takového modelu jsou
 • Time-series forecasting – pokud model zohledňuje závislost dat na času
 • Association analysis – modelování vzahů mezi předměty, hledání závislostí mezi nimi
 • Zpětnovazební učení (Reinforcement learning) – učení na základě odměn a penalizací získává zpětnou vazbu
 • Stream learning or incremental learning – učení při získávání dat v reálném čase

Typy dat

 • strukturovaná data – např. tabulka, relační databáze, výpis z účtu
 • transakční / market data (Transaction or market data) – speciální případ strukturovaných dat, kde jsou záznamy v kolekcích (zákazník id:x, koupil: y,z)
 • nestrukturovaná data – text, obrázek, video
 • sekvenční data
 • grafová data

Překážky strojového učení

 • kvalita dat – chybějící, nesprávné, nekorektní hodnoty, výrazné výchylky v datech
  • metody sloužící k vyrovnání se s chybějícími daty
   • nahrazení střední hodnotou (pokud není počítána z hodnot s velkými výchylkami), medianem nebo modusem
   • nahrazení imputatací
 • nevyvážená data – nevyváženost mezi výsledky – ovlivní výběr algoritmu, vyhodnocení
 • velikost dat – u objemných dat je potřeba přistoupit ke vzorkování, aby čas k učení nepřekročil únosnou mez
 • overfitting – model není dostatečně obecný a je úspěšný jen pro data z rozsahu testovacích dat, na ostatních je nepřesný
 • problém dimenzionality – přidáváním dalších a dalších vstupů povede k zhoršování výsledku
 • undersampling and oversampling – např. když pouze 0,1% vstupních dat vede k výsledku true (u binární klasifikace) – potřebujeme skupiny lépe vyvážit =>
  • undersampling majority- vezme se vše vedoucí k true a udělá se výběr napříč daty vedoucími k false, aby se získal lepší poměr, např (1:20 – 1:50)
  • oversample minority

Java frameworks

Postup

 • analýza dat
 • předzpracování dat (ošetření chybějících dat)
 • vzorkování
 • rozdělení dat (data s výstupy se musí rozdělit na skupiny k trénování, vyhodnocování a testování)
  • vyhodnocení – musí proběhnout na vzorku dat, který nebyl použit při učení, ale je ze shodného sběru (nevhodný výběr poměru dat k učení / vyhodnocení vede k underfitting (velký vyhodnocovací vzorek = nedostatek dat k tvorbě modelu)/overfitting (malý vyhodnocovací vzorek = model je nedostatečně obecný)
 • analýza vstupních dat
 • sestavení modelu
 • vyhodnocování modelů

Zdroje:

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.